Scroll Top
İstihdam ilişkisi

İş ortaklarımız, çalışanlarına saygılı olarak ve

en azından ulusal ve uluslar arası iş ve sosyal

güvenlik mevzuat ve düzenlemeleri altında

haklarını güvenceye alacak şekilde istihdam

kuralları ve şartlarını uyarlamalı

ve bunlara bağlı kalmalıdır.

Ayrımcılık

İş ortaklarımız, istihdam edildiği süre boyunca, işe alınma, ücret

ve diğer haklar, terfi, disiplin, işten çıkarılma veya emeklilik konuları

dahil olmak üzere, cinsiyet, ırk, din, yaş, bedensel engel,

cinsel tercih, uyruk, siyasi tercih, sosyal grup

veya etnik kökenlerine dayanarak hiç kimseye ayrımcılık yapamaz.

Çocuk işçiliği

İş ortaklarımız adına çalışanlar, en az 15 yaşında yada üretim yapılan

ülkedeki zorunlu eğitimin tamamlandığı yaştan büyük

(hangisi daha yüksekse) olmalıdır. İş ortaklarımız, çalışma saatleri,

maaşlar, iş türü ve koşulları dahil küçük yaştaki çalışanların

istihdamına yönelik yasal tüm gereksinimlerin yerine

getirildiğinden emin olmalıdır.

ÇEVRE

İş ortaklarımızın kendi tesislerinde, bulundukları ülkenin

özellikle su, enerji, tehlikeli kimyasallar, hava kalitesi ve

atıklara yönelik yürürlükteki çevre yasaları, düzenlemeler ve

yönetmeliklerine uymaları gerekir. Ayrıca, iş ortaklarımızın

bizimle yaptıkları iş kapsamındaki tüm faaliyetlerinde çevreye

duyarlı uygulamaları kullanmalarını bekliyoruz.

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ

İş ortaklarımız, çalışanların örgütlenme özgürlüğü ve toplu iş

sözleşmesi haklarını tanımalı ve bunlara saygı göstermelidir.

Çalışanlar istedikleri örgüte katılmakta özgür olmalıdır.

Çalışanlar herhangi bir örgüte katılma ya da katılmama

hakkını kullanırken hiçbir şekilde tehdit yada

kötü davranışa maruz kalmamalıdır.

sağlık ve güvenlik

İş ortaklarımız, tesislerinin işletilmesi sonucunda işten

kaynaklanan, işle ilgili veya iş esnasında meydana gelebilecek

kaza ve yaralanmaların önlenmesi için güvenli ve sağlıklı bir

işyeri ortamı sağlamalıdırlar. Bunu yaparken, iş ortaklarımızın

işyerinde sağlık ve emniyetin sağlanmasına yönelik tüm ulusal

kanun, yönetmelik ve en iyi  uygulamalara uyması ve

yaralanma yada ölüm durumunda gerekli ve uygun işçi

tazminatını sunması gerekmektedir.

ÜCRETLENDİRME VE SOSYAL YARDIMLAR

Her çalışanın, normal bir çalışma haftası karşılılığında temel ihtiyaçlarını karşılamaya ve cari bir

gelir sağlamaya yetecek bir ücret kazanmaya hakkı vardır. İş ortaklarımız hangisi daha yüksek

ise, ücretlerle ilgili tüm yasal gerekliliklere uyacak şekilde, en az yasal asgari ücret veya uygun

olan geçerli ücreti ödeyecek ve yasalar veya iş akdi gereği maaş dışında verilen hakları

sağlayacaklardır. Ücretlendirmenin çalışanın temel ihtiyaçlarını karşılamaya ve cari bir gelir

sağlamaya yeterli olmadığı durumda, iş ortaklarımız bu düzeyde bir ücretlendirmeyi kademeli

olarak gerçekleştirmeye yönelik uygun faaliyette bulunacaktır.

ÇALIŞMA SAATLERİ

İş ortaklarımız, çalışanlarından istihdam edildikleri ülke kanunlarının öngörüldüğünden daha

fazla sürelerde normal çalışma ve fazla mesai talep etmeyeceklerdir. Hiçbir koşulda normal

çalışma saatleri haftada 48 saati geçmemeli ve olağanüstü koşullar haricinde, haftalık normal

çalışma ve fazla mesai süreleri toplamı 60 saati geçmemelidir. Çalışanların her yedi günlük

çalışma dönemi sonunda en az 24 saat kesintisiz dinlenmeleri gerekir. İş ortaklarımız

çalışanlardan mesaiye kalmalarını düzenli olarak talep edemez. Tüm fazla mesai çalışmalarını

çalışanın rızası ile olmalı ve yüksek ücret üzerinden gerçekleştirmelidir.

TACİZ VE KÖTÜ DAVRANIŞ

İş ortaklarımız, bütün çalışanlarına saygılı ve onurlu davranmalıdır.

Hiçbir çalışan fiziksel, cinsel, psikolojik veya sözlü taciz

ve kötü davranışa tabi tutulamaz.

ZORLA ÇALIŞTIRMA

İş ortaklarımızın hükümlü çalıştırma, borç karşılığında çalıştırma,

senede bağlı olarak yada herhangi başka şekillerde zorla çalıştırma

yaptırması yasaktır. Zihinsel ve fiziksel baskı, kölelik ve

insan kaçakçılığı tüm tedarik zincirimiz kapsamında yasaklanmıştır.

SERTİFİKALARIMIZ

Sürdürülebilirlik kapsamında işbirliği içinde olduğumuz tedarikçilerin
bilinçlendirilmesine önem verilmektedir ve ilgili faaliyetlerin uygunluğu tarafımızca
denetlenmekte ve iyileştirme faaliyetleri yürütülmektedir..